Privacy Policy

**English translation below**

Integritetspolicy

Amino Health (nedan kallat "företaget", "vi", "oss" eller "vår") värderar din integritet och är dedikerade till att skydda den personliga informationen som du ger till oss. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personlig information som du tillhandahåller när du använder vår webbplats eller någon av våra tjänster.

Personlig information vi samlar in

När du registrerar dig för vår tjänst, samlar vi in personlig information som ditt namn, e-postadress och betalningsinformation. Vi samlar också in data via Typeform som täcker frågor som kan variera. Vi samlar också in data från den kontinuerliga glukosmätaren (CGM) som du väljer att använda från Abbott. Denna data kommer alltid att lagras i Abbotts tjänst och endast delas med oss via säkra kanaler.

Hur vi använder personlig information

Vi använder personlig information för att kunna erbjuda dig våra tjänster, tillhandahålla support och förbättra din användarupplevelse. Vi kan också använda informationen för att skicka dig information om våra tjänster eller för att be dig om feedback på vår webbplats och tjänster.

Säkerhet

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda den personliga informationen som du ger oss. Vi använder branschstandard teknik för att skydda din information från obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse.

Delning av personlig information

Vi delar inte din personliga information med tredje part för något syfte annat än att tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi kan dock lämna ut information om dig om vi är skyldiga att göra så enligt lag eller om det krävs för att skydda våra rättigheter eller egendom.

Dina val

Du kan när som helst välja att sluta använda vår tjänst och begära att vi raderar all personlig information som vi har samlat in om dig. Du kan också när som helst välja att begränsa vår tillgång till din CGM-data och använda våra tjänster utan att dela data med oss.

Ändringar i sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna sekretesspolicy när som helst. Vi kommer att meddela dig om eventuella väsentliga förändringar i vår policy genom att publicera den nya policyn på vår webbplats.

Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss via e-post på contact@aminohealth.se 

English version

Amino Health (hereinafter referred to as the "Company", "we", "us" or "our") values your privacy and is dedicated to protecting the personal information that you provide to us. This privacy policy describes how we collect, use and protect personal information that you provide when you use our website or any of our services.

Personal information we collect

When you register for our service, we collect personal information such as your name, email address and payment information. We also collect data via Typeform which covers questions that may vary. We also collect data from the continuous glucose monitor (CGM) you choose to use from Abbott. This data will always be stored in Abbott's service and only shared with us through secure channels.

How we use personal information

We use personal information to be able to offer you our services, provide support and improve your user experience. We may also use the information to send you information about our services or to ask you for feedback on our website and services.

Security

We take all reasonable steps to protect the personal information you provide to us. We use industry standard technology to protect your information from unauthorized access, disclosure, alteration or destruction.

Sharing of Personal Information

We do not share your personal information with third parties for any purpose other than providing our services to you. However, we may disclose information about you if we are required to do so by law or if it is necessary to protect our rights or property.

Your choices

You can choose to stop using our service at any time and request that we delete any personal information we have collected about you. You can also at any time choose to limit our access to your CGM data and use our services without sharing data with us.

Changes to the privacy policy

We reserve the right to update this privacy policy at any time. We will notify you of any material changes to our policy by posting the new policy on our website.

Contact Us

If you have questions or comments about this privacy policy, please contact us by email at contact@aminohealth.se